Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в Софийска област през 2018 година

През 2018 г. в Софийска област са приключили делата за 1 324 извършени престъпления. Делата за 356 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 715 – с условно осъждане, за 42 – с оправдаване, за 6 – с прекратяване и за 205 – с освобождаване от наказание.

С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 071  извършени престъпления. 1 036 от тях са извършени от едно лице, 25 – от две лица, а 10 – от три и повече лица.

Относителният дял на делата, приключили с осъдителни присъди (ефективни и условни), е 80.9%, а 19.1%  от делата  са завършили с оправдаване, прекратяване и освобождаване от наказание.

През 2018 г. в Софийска област обвиняеми са били 1 273 лица, като делата на  324 от тях (25.5%) са приключили с ефективна осъдителна присъда, на 687 лица (54.0%) – с условна присъда, 43 лица (3.4%) са оправдани, 212 лица (16.6%) са освободени от наказателна отговорност, а делата на 7 лица (0.5%) са прекратени.

Броят на осъдените лица с влезли в сила присъди през 2018 г. в Софийска област е 1 011. Осъдените непълнолетни лица (14 – 17 години) са 22 (2.2%).