Престъпления, обвиняеми и осъдени лица в област София (столица) през 2018 година

През 2018 г. в София (столица) са приключили делата за 1 271 извършени престъпления. Делата за 511 от тях са завършили с ефективно осъждане, за 599 – с условно осъждане, за 100 – с оправдаване, за 14 – с прекратяване, и за 47 – с освобождаване от наказание.

            С осъдителни присъди (ефективни и условни) са приключили делата за 1 110 извършени престъпления, което е с 44.2% по-малко в сравнение с 2017 година.

            През 2018 г. обвиняеми са били 1 171 лица, от които:

  • условно осъдени са 560 (47.8%) лица;
  • с ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 461 лица, или 39.4% от общия брой на обвиняемите;
  • оправдани са 90 обвиняеми лица (7.7%);
  • освободени от наказателна отговорност са 47 (4.0%) лица;

на 13 лица делата са прекратени (1.1%).