Лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ и здравни заведения в област София (столица) към 31.12. 2018 година

  1. Лечебни заведения и леглови фонд

Към 31.12.2018 г. в област София (столица) функционират 67 заведения за болнична помощ с 10 274 легла, от които 66 болници с 10 229 легла .

Заведенията за болнична помощ включват болници, центрове за кожно-венерически заболявания, центрове за психично здраве и комплексни онкологични центрове. В сравнение с 2017 г. легловият им фонд нараства с 277 легла, или с 2.8%.

Съгласно Закона за лечебните заведения болниците са многопрофилни и специализирани. Към 31.12.2018 г. многопрофилните болници са 27 с 6 933 легла, или в 40.3% от тези заведения е съсредоточен 67.5% от легловия фонд на всички заведения за болнична помощ. Към 31.12.2018 г. специализираните болници са 39 с 3 296 легла.

            Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2018 г. е 773.6 на 100 000 души от населението, като бележи увеличение с 19.3 спрямо 2017 година.