НАЕТИ ЛИЦА И СРЕДНА БРУТНА РАБОТНА ЗАПЛАТА ПРЕЗ ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 ГОДИНА В ОБЛАСТ РАЗГРАД (ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ)

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Разград към края на месец юни 2019 г. са 26.6 хиляди. Спрямо края на март 2019 г. наетите лица се увеличават с 0.5%, а в сравнение със същия период на предходната година увеличението е с 0.3%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към 30.06.2019 г. в обществения сектор са 8.4 хиляди, а в частния – 18.3 хиляди. Спрямо края на март 2019 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.0%, а в частния сектор – с 0.3%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 6.7%, а в частния сектор намаляват с 2.4%. В структурата на наетите лица по икономически дейности в края на месец юни 2019 г. не се наблюдават съществени изменения спрямо същия период на предходната година. Най-голям е относителният дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 27.1%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 14.0% и „Образование” – 10.2%. През второто тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Разград нараства с 4.4% спрямо същия период на 2018 г. и достига 1033 лв. Спрямо предходното тримесечие е отчетено увеличение с 1.8%. В обществения сектор получават средно 1011 лв., а в частния – 1043 лв. Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през второ тримесечие на 2019 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Култура, спорт и развлечения“, „Държавно управление“ и „Образование“. По размер на средната заплата, през второ тримесечие на 2019 г., област Разград е на 8-мо място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1729 лв., София – 1197 лв. и Враца – 1183 лв., а най-ниско в Благоевград – 809 лв., Видин – 819 лв. и Кюстендил – 878 лв.  

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД-2008, размер на предприятието според броя на наетите лица. Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да бъдат намерени на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/.