Издателска дейност в Софийска област през 2018 година

Националният статистически институт ежегодно публикува данни за издадените книги и брошури, продължаващите издания (вестници, списания, бюлетини и периодични сборници), както и за електронните публикации. Източник на информацията е Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, като основните показатели са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Издадени книги и брошури

През 2018 г. в Софийска област са издадени 42 книги с тираж 10 хил. бр. и 2 брошури с тираж по-малък от 500 броя. В сравнение с предходната година тиражът на издадените книги е с 41.2% по-малък при 31.3% повече издадени заглавия. За последните 5 години най-много заглавия на книги и брошури са издадени през 2018 година (фиг. 1).