Жилищен фонд в област София (столица) през 2018

Към 31.12.2018 г. в област София (столица) са регистрирани 610 087 жилища, което представлява 15.4% от жилищата в страната.

Повече от половината жилища в София (столица) са с две и три стаи, съответно 40.9 и 34.2%, следвани от тези с една стая (13.5%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи (1.8%). Жилищата, състоящи се от четири стаи са 7.8% от всички жилища в областта.

През периода 2009-2018 г. общият брой на жилищата в област София (столица) се е увеличил с 14.1%, като най-чувствително се е увеличил броя на жилищата с шест и повече стаи – 89.1%. През този 10 годишен период се запазва тенденцията на преобладаващия дял на жилищата с две стаи от общия брой на жилищата в областта, който е 40.6% през 2009 г. и 40.9% през 2018 година.

Към 31.12.2018 г. общата полезна площ на жилищата в област София (столица) е 45 252 хил. кв. м, което е с 0.05% повече в сравнение с 2017 година. В областта 74.9% от общата полезна площ е жилищна, 15.4% е спомагателна, а площта на кухните е 9.7%.

През периода 2009-2018 г. общата полезна площ на жилищата в област София (столица) се е увеличила с 29.4%, като дела на жилищната площ е нараснал с 58.1%, а спомагателната площ е намаляла с 21.6%.