Детски ясли в област Плевен през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Плевен функционират 39 детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) – с общо 1 348 места в тях (табл. 1). В градовете детските ясли са 33 и разполагат с 1 242 места, а в селата 6 със 106 места. В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта през 2018 г. се увеличават с 55, или с 4.3%.