Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Бургас за периода 2016 – 2018 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Бургас, изчислена за периода 2016 – 2018 г. е 75.2 години, като спрямо предходния период (2015 – 2017 г.) тя се увеличава с 0.2 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.4 години по-висока от средната за страната – 74.8 години.