Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни лица в Софийска област през 2018 година

Малолетни и непълнолетни лица, водени, заведени и снети от отчет в детските педагогически стаи (ДПС) за извършени от тях противообществени прояви и престъпления

През 2018 г. в Софийска област на отчет[1] в детските педагогически стаи са водени 353 малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях противообществени прояви и престъпления. В сравнение с 2017 г. броят им се увеличава с 26.1%.

Основните характеристики на водените на отчет в ДПС лица са следните:

  • непълнолетни (на възраст от 14 до 17 г.) – 277 лица (78.5%);
  • малолетни (8 – 13 г.) – 76 лица (21.5%);
  • момчета – 291 (82.4%);
  • момичета – 62 (17.6%);
  • учащи – 277 (78.5%);
  • в криминогенна среда живеят 179 малолетни и непълнолетни (50.7%).

Броят на заведените[2] на отчет в ДПС в Софийска област през 2018 г. малолетни и непълнолетни е 172, или 48.7% от всички водени на отчет лица, като 74.4% от тях са непълнолетни.


[1] Съгласно чл. 26, ал. 1 от Правилника за детските педагогически стаи малолетните и непълнолетните се водят на отчет за срок от 2 години, след което се снемат от отчет, ако през този период не са извършили повторно противоправни деяния.

[2] Включват се всички малолетни и непълнолетни, които са били новозаведени на отчет в ДПС през календарната година