Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Благоевград през периода 2016 – 2018 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот[1] общо за населението на област Благоевград, изчислена за периода 2016 – 2018 г., е 75.9 години, или с 0.1 години повечеспрямо предходния период 2015 – 2017 година. Средната продължителност на живота в областта е с 1.1 години по-висока от средната за страната – 74.8 години.


[1] Показателят за очаквана продължителност на живота показва средната продължителност на предстоящия живот на новородените при хипотеза за неизменност в интензивността на наблюдаваната през дадена година повъзрастова смъртност.

Подробна информация за очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в страната за отделните възрасти е публикувана на сайта на НСИ в рубриката „Население и демографски процеси“, тема „Таблици за смъртност“.Различните равнища на смъртност при мъжете и жените определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 72.4 години, докато при жените е със 7.2 години по-висока – 79.6 години. Както при жените, така и при мъжете равнището на показателя за област Благоевград е по-високо от регистрираното средно за страната, съответно с – 1.2 и 1.0 години.