Детски ясли в област Кюстендил през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Кюстендил функционират 14 самостоятелни детски ясли и яслени групи към детски градини (ДГ) с общо 452 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли в областта намалява с 21, или с 4.4%.

В градовете детските ясли са 12 с 410 места, а в селата – 2 с 42 места.

В областта към 31.12.2018 г. самостоятелните детски ясли разполагат с 170 места и са обслужени 128 деца, а яслените групи към ДГ – с 282 места, като са посещавани от 245 деца.Осигуреността с места в детските ясли към 31.12.2018 г. за областта е 17.8 на 100 деца до 3-годишна възраст при средно за страната 17.3%. По този показател област Кюстендил се нарежда на десето място в страната. Най-високи са стойностите на показателя за областите  Габрово (26.7%), Благоевград (23.6%) и Плевен (21.6%).