Наети лица и средна брутна работна заплата в област Плевен през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово или служебно правоотношение в област Плевен към края на март 2019 г. намаляват с 0.5% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 57.0 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Операции с недвижими имоти“ – с 26.1%, „Други дейности“ – с 24.3%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 12.0% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 7.4%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в „Строителство” – с 27.4%, „Добивна промишленост“ – с 11.6% и „Финансови и застрахователни дейности“ –с 10.3%.