Детски ясли в област Враца през 2018 година

Към 31.12.2018 г. в област Враца функционират 31 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 878 места в тях (табл. 1). В сравнение с предходната година броят на този тип детски заведения в областта намалява с 1, а местата в се увеличават с 27, или с 3.1%.

В градовете на областта детските ясли са 24 със 761 места, а в селата – 7 със 117 места. В община Враца се намират 13 детски ясли с общ капацитет от 458 места. В област Враца няма нито една община без функциониращи детски ясли.