Наети лица и средна брутна заплата в област Варна през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Варна към края на март 2019 г. нарастват с 1.6 хил., или с 1.1% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 152.5 хиляди. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2018 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Административни и спомагателни дейности” – с 10.7%, „Преработваща промишленост” – с 8.2% и „Други дейности” – със 7.3%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение – с 11.4% е регистрирано в дейност „Добивна промишленост”.