Очаквана средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Варна през периода 2016 – 2018 година

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот на населението в област Варна, изчислена за периода 2016 – 2018 г., е 75.5 години, като спрямо предходния период (2015 – 2017 г.) тя нараства с 0.1 години. Средната продължителност на живота в областта е с 0.7 години по-висока от средната за страната – 74.8 години.