Наети лица и средна работна заплата през първото тримесечие на 2019 г. в област Шумен

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Шумен към края на март 2019 г. нарастват с 916, или с 2.1% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 44 699. Увеличение на наетите лица е регистрирано в осем от общо 19 икономически дейности, като в процентно изражение увеличението е най-значимо в „Добивна промишленост“, „Култура, спорт и развлечения“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“. Намаление се наблюдава в десет отрасъла, като то е най-голямо в „Други дейности“ и „Хотелиерство и ресторантьорство”.