Наети лица и средна брутна заплата в област Търговище през първото тримесечие на 2019 година

По предварителни данни, наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Търговище към края на март 2019 г. се увеличават с 0.8% спрямо края на декември 2018 г., като достигат 27.3 хиляди.

Увеличение на наетите лица е регистрирано в девет икономически дейности, като в процентно изражение е най-значимо в „Професионални дейности и научни изследвания” и „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”. Намаление се наблюдава в осем икономически дейности, като най-голямо е в „Добивна промишленост”, „Операции с недвижими имоти” и „Хотелиерство и ресторантьорство”.