Образование в област Бургас през учебната 2018/2019 година

Основните резултати от провежданите от Националния статистически институт (НСИ) ежегодни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции на територията на област Бургас, са следните:

• През учебната 2018/2019 година в детските градини са записани 13 651 деца;

• През 2018 г. завършилите средно образование в общообразователните и професионални училища са съответно 1 599 и 1 389 ученици;

• Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2018/2019 учебна година е 5 973;

• Към 31.12.2018 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор” се обучават 37 лица.