Образованието в област Варна през 2018/2019 учебна година

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт (НСИ) годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции, показват, че:

• През учебната 2018/2019 година в детски градини в област Варна са записани 15.2 хил. деца, или с 1.0% по-малко в сравнение с предходната година.

• Завършилите средно образование през 2018 г. в общообразователни и професионални училища в област Варна са съответно 1.9 и 1.6 хил. ученици.

• Записаните в различните степени на висшето образование за академичната 2018/2019 година са 24.6 хиляди.

• Към 31.12.2018 г. за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в област Варна се обучават 588 лица, от които 92 чужди граждани.