Население и демографски процеси в област Кюстендил през 2018 година

Текущата демографска ситуация в областта през 2018 г. се характеризира с:

  • Продължаващо намаляване и застаряване на населението;
  • Задълбочава се дисбалансът в териториалното разпределение на населението;
  • Нараства общият коефициент на възрастова зависимост. Населението в трудоспособна възраст намалява, а това над трудоспособна възраст се увеличава. Нисък коефициент на демографско заместване.;
  • Намаляване абсолютният брой на живороденитe и коефициентът на обща раждаемост, който остава под средния за страната;
  • Продължава да намалява броят на жените във фертилна възраст (15 – 49 навършени години) в областта;
  • Трайна тенденция на увеличаване на извънбрачните живородени деца;
  • Намалява броят на умрелите лица и коефициентът на обща смъртност, който е над средния за страната. През 2018 г. областта е сред областите в страната с най-висока смъртност.
  • Намалява детската смъртност;
  • Броят на сключените граждански бракове намалява, а броят на бракоразводите нараства;