Демографски процеси в област Варна през 2018 година

Демографската ситуация в област Варна през 2018 г. се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, намаляваща раждаемост и задържащо се високо равнище на общата смъртност. Като положителни тенденции през 2018 г. могат да се отчетат намаляващата детска смъртност и продължаващия положителен механичен прираст на населението.