Наблюдение на работната сила в Софийска област през 2018 година

През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години в Софийска област са 107.3 хил., или 73.8% от населението на същата възраст. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) се увеличава с 5.6 процентни пункта.

Общият брой на заетите лица e 108.0 хил., или 54.3% от населението на 15 и повече навършени години.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 106.6 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 73.3%. В Софийска област през 2018 г. най-висок е коефициентът на заетост при лицата с висше образование – 79.9%, а най-нисък на тези с основно и по-ниско образование – 17.6%.