Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради в Софийска област през четвъртото тримесечие на 2018 година

През четвъртото тримесечие на 2018 г. общинските администрациии на територията на Софийска област са издали  разрешителни за строеж на 104 жилищни сгради със 141 жилища в тях и 23 869 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 79 други сгради със 125 427 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 16.8%, броят на жилищата в тях – с 11.9%, а общата им застроена площ – с 11.2%. Броят на издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко с 25.5%, докато тяхната РЗП  бележи ръст от 283.7%.

В сравнение с четвъртото  тримесечие на 2017 година броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 62.5%,  жилищата в тях – с 83.1%, а общата им застроена площ – със 70.1%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 21.5% , а тяхната РЗП – с 492.5%.

През четвърто тримесечие на 2018 г. е започнал строежът на 85 жилищни сгради с 90 жилища в тях и с 16 409 кв. м обща застроена площ и на 41 други сгради с 93 188 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 1.2% , докато жилищата в тях намаляват с 23.1%, а общата им застроена площ – с 11.0%. Броят на започнатите други сгради са по-малко с 14.6%, но разгънатата им застроена площ  нараства с 98.7%.