Брутен вътрешен продукт за област Плевен през 2017 година

По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт1 (БВП) за област Плевен през 2017 година е 1 941 млн. лв. Това нарежда областта на дванадесето място в страната. В сравнение с 2016 г. обемът му в номинално изражение нараства с 6.3%. Произведеният в областта БВП представлява 1.9% от общия за страната. На човек от населението се падат 7 884 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 14 280 лв. за страната. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е област София (столица) – 30 295 лв., а с най-ниско – област Силистра с 6 687 лева. В сравнение с 2016 г. показателят бележи ръст с 8.0%.