Битови отпадъци и дълготрайни материални активи с екологично предназначение в област Плевен през 2017 година

На територията на област Плевен през 2017 г. има общо три депа за битови отпадъци с организирано сметосъбиране. Заетата площ от депата в областта през 2017 г. е 19 дка.

Общо образуваните битови отпадъци на територията на област Плевен през 2017 г. са 85 хил.т отпадъци, като спрямо 2016 г. се увеличават с 16.4%. Депонираните  битови отпадъци през 2017 г. са 11 хил.т, които са със 78.4% по-малко в сравнение с депонираните през предходната година.