Дейност на нефинансовите предприятия в област Варна през 2017 година

1. Общ преглед

По данни на Националния статистически институт в област Варна годишен отчет за дейността през 2017 г. са представили общо 32 774 нефинансови предприятия, в които са заети 150 098 лица. Произведената продукция по текущи цени е на стойност 9 770 млн. лв., а нетните приходи от продажби достигат 16 425 млн. лева.