Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Хасково през 2018 година

  • През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 99.1 хил., или 68.1% от населението на същата възраст. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) нараства с 0.6 процентни пункта.
  • Общият брой на заетите лица достига 97.5 хил., или 49.6% от населението на 15 и повече навършени години.
  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години в са 96.0 хиляди.
  • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 66.0% (66.2% за мъжете и 65.8% за жените), с 1.7 процентни пункта по-висок в сравнение с 2017 година.
  • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига

61.4%, с 4.0 процентни пункта по-висок в сравнение с 2017 година.

  • Икономически неактивните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 46.5 хиляди. Коефициентът на икономическа неактивност е 31.9%.