Основни резултати от наблюдението на работната сила в област Пловдив през 2018 година

  • През 2018 г. икономически активните лица на възраст 15 – 64 навършени години са 313.2 хил., или 72.5% от населението на същата възраст. В сравнение с 2017 г. коефициентът на икономическа активност (15 – 64 навършени години) намалява с 1.1 процентни пункта.
  • Общият брой на заетите лица достига 313.6 хил., или 55.0% от населението на 15 и повече навършени години.
  • Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години са 301.8 хил., като в сравнение с 2017 г. намаляват с 1.0%.
  • Коефициентът на заетост за населението на 15 – 64 навършени години е 69.9% (74.5% за мъжете и 65.3% за жените), или с 0.2 процентни пункта по-нисък в сравнение с 2017 година.
  • Коефициентът на заетост за възрастовата група 55 – 64 навършени години достига 69.4%, и е с 0.2 процентни пункта по – висок в сравнение с 2017 година.
  • Безработните лица са 11.6 хиляди.