Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Плевен през 2017 година

През 2017 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Плевен са 341.7 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 10.4%. Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в селското стопанство – 114.4 млн. лв., и в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 58.0 млн. лева. През 2017 г. тези сектори заедно формират 50.5% от общия обем разходи за ДМА. В сектор „Строителство” инвестициите за ДМА са 6.5 млн. лв. и са близо 2 пъти по-малко в сравнение с 2016 година.