Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Сливен през 2017 година

По данни на Националния статистически институт преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор в област Сливен към 31.12.2017 г. възлизат на 139.3 млн. евро, което е с 12.1% повече в сравнение с 2016 година.