Дейност на нефинансовите предприятия в област Ловеч през 2017 година

1. Брой предприятия

По окончателни данни в област Ловеч годишен отчет за дейността си през 2017 г. са представили 5 523 нефинансови предприятия, или с 0.4% намаляват в сравнение с 2016 година. С най-висок относителен дял е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 37.7% от общия брой предприятия. Сектор „Преработваща промишленост” отчита 12.6%, а в секторите  „Хотелиерство и ресторантьорство” и „Селско, горско и рибно стопанство”  този дял е съответно 10.2% и 8.5%.