Чуждестранни преки инвестиции в област София (столица) към 31.12.2017 година

Преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в предприятията от нефинансовия сектор в област София (столица) към 31.12.2017 г. възлизат на 12 311 млн. евро, което е с 0.8% повече в сравнение с 2016 година.

            През 2017 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 4 185 млн. евро, което е с 2.8% по-малко в сравнение с 2016 г. Следващ по обем на направените ПЧИ е  отрасъл „Операции с недвижими имоти“ – 2 414 млн. евро или с 3.0% повече от предходната година. В промишлените предприятия са направени инвестиции за 1 814 млн. евро, което е с 8.7% по-малко спрямо 2016 година. В сектор „Строителство“ преките чуждестранни инвестиции са 414 млн. евро, или с 1.8% повече в сравнение с 2016 година.