Наети лица и средна брутна заплата в област Кърджали през четвъртото тримесечие на 2018 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) в област Кърджали, наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2018 г. намаляват с 0.5 хил., или с 1.5% спрямо края на септември 2018 г., като достигат 29.6 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2018 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 20.2%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 13.9% и „Финансови и застрахователни дейности“ – с 13.7%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: „Административни и спомагателни дейности“ – с 9.0%, „Професионални дейности и научни изследвания“ – с 8.3% и „Култура, спорт и развлечения“ – със 7.5%. В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 35.5%, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 11.9% и „Образование“ – 10.7%. В края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1.2% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Строителство“.