Дейност на нефинансовите предприятия в област Плевен през 2017 година.

  1. Брой предприятия

По окончателни данни за 2017 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Плевен са 9 678, като броят им намалява с 1.2% в сравнение с 2016 година.

С най-висок относителен дял на предприятията за 2017 г. в област Плевен е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети – 39.8% от общия брой на отчетените предприятия. Следва сектор „Селско, горско и рибно стопанство – 8.9%, „Преработваща промишленост”- 8.5%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – 6.2%, и „Професионални дейности и научни изследвания” – 6.0%.