ПРЕКИ ЧУЖДЕСТРАННИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ПРЕЗ 2017 ГОДИНА В ОБЛАСТ ГАБРОВО

1. Преки чуждестранни инвестиции В област Габрово преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2017 г. възлизат на 326.3 млн. евро което е със 7.8% повече в сравнение с 2016 година. През 2017 г. най-голяма е стойността на направените преки чуждестранни инвестиции в промишлеността – 295.6 млн. евро, или с 8.8% повече спрямо предходната година. Следващ по обем на направените ПЧИ e сектора на услугите (търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство) – 16.3 млн. евро, което е със 7.2% по-малко спрямо 2016 година.