ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

1. Брой предприятия По окончателни данни на Националния статистически институт за 2017 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Велико Търново са 10 498, или с 0.1% повече спрямо предходната година. Най-голям относителен дял имат нефинансовите предприятия от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 37.4%. В сектор „Преработваща промишленост” този дял е 8.7% и в сектор „Селско, горско и рибно стопанство” – 8.1%. Микропредприятията (до 9 заети) са 91.5% от предприятията в областта, малките (от 10 до 49 заети) – 6.9%, средните (от 50 до 249 заети) – 1.4% и големите (с 250 и повече заети) – 0.2%. Предприятията, приключили 2017 година с печалба, са 7 570, със загуба – 1 692 и с нулев финансов резултат – 1 236.