Дейност на нефинансовите предприятия в област Смолян през 2017 година

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2017 г. нефинансовите предприятия, осъществили дейност в област Смолян са 5 181, или с 2.7% по-малко спрямо предходната година.

Микропредприятията (до 9 заети лица) са с най-голям относителен дял в областната икономика – 91.8% от всички предприятия през 2017 година. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 6.7%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 1.3% и големите предприятия (с 250 и повече заети) – 0.2%. Крайният финансов резултат на предприятията в областта за 2017 г. е печалба в размер на 147 млн. лв., или над 2 пъти повече от 2016 година. Предприятията, приключили финансовата година с печалба, са 3 590, със загуба са 950 и с нулев финансов резултат са 641 предприятия. С най-голям положителен финансов резултат е групата на средните предприятия  – 48 млн. лв. и големите предприятия  – 45 млн. лева. Малките предприятия  завършват с печалба от 29 млн. лв., а микропредприятията  –  с печалба от 25 млн. лева.