Статистика на околната среда в област Шумен – годишни данни за 2017 година

През 2017 г. в област Шумен потреблението на вода в домакинствата, свързани с общественото водоснабдяване, остава устойчиво. Използваната питейна вода средно на човек от населението се запазва на равнището на предходната година – 80 л/денонощие.

Потреблението на питейна вода от домакинствата в страната през 2017 г. се оценява на 99 литра средно на човек. Както и за предходни години с най-голямо потребление са областите София-столица (126 л/чов./ден.) и Бургас (112 л/чов./ден.), а с най-ниско – област Търговище (68 л/чов./денонощие).