Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Бургас през 2017 година

По окончателни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Бургас към 31.12.2017 г. възлизат на 1 887.3 млн. евро, което е с 8.1% повече в сравнение с 2016 година.