Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Ямбол през 2017 година

По окончателни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор на област Ямбол към 31.12.2017 г. възлизат на 50.7 млн. евро, което е с 10.3% по-малко в сравнение с 2016 година.