Дейност на нефинансовите предприятия в област Благоевград през 2017 година

  1. Общ преглед

По данни на Националния статистически институт през 2017 г. годишен отчет за дейността в  област Благоевград са представили общо 21 547 нефинансови предприятия , или с 2.5% повече в сравнение с 2016 година.

В областта преобладават микропредприятията (до 9 заети) – 93.5% от общия брой.Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 5.5%, средните предприятия (от 50 до 249 заети) – 0.9% и големите предприятия (над 250 заети) – 0.1% от всички нефинансови предприятия в областта.

Крайният финансов резултат на предприятията от област Благоевград за 2017 г. е печалба от 486 млн. лв. или с 5.4% повече от предходната година. Предприятията с печалба са 70.7% от общия брой, тези със загуба – 17.9% и предприятията с нулев финансов резултат – 11.4%. .

Заетите лица в нефинансовите предприятия в област Благоевград са 89 469 и е  произведена продукция по текущи цени  на стойност  5 579 млн. лева. Микропредприятията са произвели 36.0% от продукцията за областта, малките предприятия – 24.3%, средните – 17.8% и големите – 21.9%.