Дейност на нефинансовите предприятия в област Ямбол през 2017 година

По окончателни данни за 2017 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Ямбол, са 5 500. Броят им намалява с 1.5% в сравнение с 2016 г., като най-голямо е намалението в сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” – с 33.3% и „Образование” – с 10.3%.