Използване на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата в област Търговище през 2018 година

Изследването за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата се провежда във всички държави-членки на Европейския съюз, по обща методология, която осигурява международна съпоставимост на резултатите. През 2018 г. в област Търговище са анкетирани 77 обикновени домакинства и 153 лица в тях на възраст между 16 и 74 навършени години, от осем населени места – три града и пет села.

Достъп на домакинствата до интернет

Резултатите от проведеното изследване за използване на ИКТ в домакинствата и от лицата показват, че през 2018 г. 65.7% от домакинствата в област Търговище (72.1% средно за страната) имат достъп до интернет в домовете си. За периода 2010 – 2018 г. относителният дял на домакинствата с достъп до интернет от областта се е увеличил с 45.5 процентни пункта.