Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Перник през 2017 година

През 2017 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката в област Перник са 129.8 млн. лв. и в сравнение с предходната година намаляват с 19.9%.

ДМА е сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 21.0 млн. лв., или с 3.0% повече в сравнение с предходната година. През 2017 г. тези сектори заедно формират 60.0% от общия размер разходи за ДМА в област Перник, а общият им относителен дял намалява спрямо 2016 г. с 4.0 процентни пункта. В сектор „Операции с недвижими имоти“ инвестициите в ДМА са 18.7 млн. лева, или с 31.6% по-малко в сравнение с 2016 година.