Дейност на нефинансовите предприятия в област Враца през 2017 година

  1. Брой предприятия

 По окончателни данни за 2017 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Враца са 5 939. Броят им нараства с 0.4% в сравнение с 2016 г., като най-голямо е увеличението в сектор „ Други дейности ”- 9.8% и сектор „ Създаване и разпространение на информация и творчески продукни;далекосъобщения” – 8.3%.

 Най-голям спад спрямо 2016 г. е регистриран в броя на стопанските субекти в сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване ”- 13.3%,  и сектор „Хотелиерство и ресторантьорство”- 2.7%.