Преки чуждестранни инвестиции и разходи за придобиване на дълготрайни материални активи в област Пловдив през 2017 година – окончателни данни

1. Преки чуждестранни инвестиции

В област Пловдив преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в нефинансовия сектор към 31.12.2017 г. възлизат на 1 895 млн. евро, което е с 9.5% повече в сравнение с 2016 година.

Най-голяма е стойността на направените чуждестранни инвестиции в индустрията – 1 437 млн. евро, и в сектор търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство – 185 млн. евро. През 2017 г. тези дейности заедно формират 85.6% от общия обем на ПЧИ, а относителният им дял общо намалява с 0.4 пункта спрямо предходната година. В сектор „Операции с недвижими имоти” преките чуждестранни инвестиции нарастват с 39.9% в сравнение с 2016 г. и са в размер на 162 млн. евро.

С най-голям размер на ПЧИ е община Пловдив – 66.8% от общия обем, следвана от Марица и Раковски – съответно 11.6% и 5.2%.