Битови отпадъци и дълготрайни материални активи с екологично предназначение в област Ямбол през 2017 година

На територията на област Ямбол през 2017 г. функционират три депа за битови отпадъци с организирано сметосъбиране.