Наблюдение на работната сила в област София(столица) през третото тримесечие на 2018 година

PDF файл

През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на възраст 15 и повече навършени години в област София (столица) е 703.2 хил., от които 355.3 хил. са мъже, а 347.9 хил. са жени.
Относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години е 62.2%, при мъжете този дял е 66.4%, а при жените – 58.4%. В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. относителният дял на заетите лица от населението на възраст 15 и повече навършени години се увеличава с 0.2 процентни пункта.
През третото тримесечие на 2018 г. общият брой на заетите лица на 15 – 64 навършени години в област София (столица) е 684.8 хил., от които 346.1 хил. са мъже и 338.7 хил. са жени.
Коефициентът на заетост на населението в същата възрастова група (15 – 64) е 76.0% (77.6% за мъжете и 74.4% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2017 г. този коефициент се увеличава с 0.8 процентни пункта.