Основни резултати от изследването за използването на информационно – комуникационните технологии от домакинствата и лицата през 2018 г. в област Благоевград

PDF файл

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 71.4% от домакинствата в област Благоевград имат достъп до интернет в домовете си при средно 72.1% за страната. За областта е регистрирано увеличение от 8.1 процентни пункта спрямо предходната година.
За осемгодишен период използването на ИКТ в област Благоевград става все по-масово – относителният дял на домакинствата с достъп до интернет се е увеличил с 29.1 процентни пункта.
През 2018 г. с най-висок относителен дял на домакинствата с достъп до интернет е област Кърджали (84.4%), а с най-нисък – София (51.3%). По този показател област Благоевград заема десето място заедно със Стара Загора сред 28-те области.
Относителният дял на лицата на възраст между 16 и 74 години в област Благоевград, които регулярно използват интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) през 2018 г. е 61.2%, като спрямо предходната година е отбелязано намаление от 0.1 проценти пункта.
В област Благоевград мъжете са по-активни при регулярното използване на интернет като техният относителен дял е 65.6%, докато за жените той е 56.8%. При мъжете този дял е по-висок от средния за страната по пол с 0.7 процентни пункта, докато при жените той е по-нисък с 5.6 процентни пункта.
Значителни са различията при редовно използващите интернет в област Благоевград по степени на завършено образование – докато 93.2% от лицата с висше образование използват редовно глобалната мрежа, то едва 35.3% от лицата с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя. Редовно използващите интернет със средно образование са 63.7%.