ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ДОМАКИНСТВАТА И ОТ ЛИЦАТА В ОБЛАСТ СИЛИСТРА ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

Резултатите от проведеното през 2018 г. изследване за използването на информационно-комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата показват, че 69.4% от домакинствата в област Силистра имат достъп до интернет в домовете си.

През текущата година 64.9% от населението на възраст между 16 и 74 навършени години в област Силистра използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично. Запазва се тенденцията на растеж в регулярното използване на интернет от лицата, като в сравнение с предходната година е отбелязан ръст от 9.2 процентни пункта.

Жените от област Силистра са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с мъжете – съответно 68.7 и 60.2%.

Има различия при редовно използващите интернет в област Силистра по образоване – 81.2% от лицата с висше образование, 65.7% от лицата със средно образование и 53.9% от лицата с основно или по-ниско образование използват редовно глобалната мрежа и се възползват от възможностите, които тя предоставя.

През 2018 г. делът на лицата използващи глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация в област Силистра е 10.4%.

 

Повече информация и данни от изследванията за използването на информационно-комуникационни технологии в домакинствата и от лицата могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ (http://www.nsi.bg/bg/node/2722).